Generalna Prokuratura, Genprol


Buy Generalna Prokuratura, GenprolCheap Generalna Prokuratura, GenprolOrder Generalna Prokuratura, GenprolGeneralna Prokuratura, Genprol Online No PrescriptionGeneralna Prokuratura, Genprol Online NowGeneralna Prokuratura, Genprol Without Prescriptions
Customer reviews
MeMuze
Bravo, seems to me, is an excellent phrase
Tonhik
Well done lad. Otvertelsya.
sweetkatena
No one can better understand your problems with erection than I can! I overcame the illness!
Aneksiya
There are of course a couple of beautiful moments, but I expected more!

O Z N A M

Postup pri podavani ziadosti o vypis z registra trestov pre pravnicku osobu

Od 01.07.2016 bude mozne podat ziadost o vypis z registra trestov pre pravnicku osobu (dalej len „vypis“) na podatelni Registra trestov GP SR – pracovisko Kvetna 13, Bratislava. Ziadosti budu vybavovane v rezime tzv. „na pockanie“.

Nizsie uvedene tlacivo ziadosti o vypis bude na podatelni Registra trestov GP SR akceptovane, len ak bude predlozene vo vytlacku na jednom papieri (tzn. obojstranne).

Od 02.07.2016 bude mozne podat ziadost na pracoviskach IOMO Slovenskej posty. Ziadosti budu vybavovane v rezime tzv. „na pockanie“.

Zoznam pracovisk IOMO Slovenskej posty:

Dalsie detaily o poskytovani sluzby na pracoviskach IOMO Slovenskej posty budu od 01.07.2016 k dispozicii na linku:

Postup pri overeni totoznosti osoby, ktora podava ziadost o vypis a postup pri overeni udajov potrebnych na vydanie vypisu:

a) v pripade, ak podava ziadost fyzicka osoba (FO), ktora je statutarnym organom pravnickej osoby (PO) pre ktoru sa vypis vydava, FO predlozi:

1. doklad (original), ktorym preukazuje svoju totoznost, pricom plati:

obcan Slovenskej alebo Ceskej republiky preukazuje totoznost:

obcianskym preukazom alebo

obcan ineho statu ako Slovenskej alebo Ceskej republiky preukazuje totoznost:

cestovnym dokladom alebo

dokladom o pobyte cudzinca,

2. vypis z registra, v ktorom je PO zapisana, ktorym FO preukazuje svoje opravnenie konat, a na zaklade ktoreho povereny zamestnanec overi aj

udaje potrebne pre spracovanie ziadosti o vypis,

3. splnomocnenie PO, ktorym sa preukazuje opravnenie statutarneho organu PO uvedenej vo vypise z prislusneho registra, ze osoby oznacene ako

statutarny organ PO su opravnene za PO konat (je potrebne predlozit notarom overene pisomne splnomocnenie statutarneho organu uvedeneho

vo vypise z registra, v ktorom je PO zapisana; splnomocnenie nie je starsie ako 30 dni)

4. splnomocnenie sa predklada len v pripade, ak vo vypise z prislusneho registra nie je uvedene meno, priezvisko, adresa trvaleho pobytu a datum

narodenia fyzickej osoby, ktora je opravnena konat v mene PO.

b) v pripade, ak podava ziadost FO, ktora je splnomocnena PO, pre ktoru sa vypis vydava, FO predlozi:

1. doklad (original), ktorym preukazuje svoju totoznost podla vyssie uvedeneho pismena. a) ods. 1,

2. vypis z registra, v ktorom je PO zapisana, na zaklade ktoreho povereny zamestnanec overi udaje potrebne pre spracovanie ziadosti o vypis,

3. splnomocnenie statutarneho organu podla vyssie uvedeneho pismena a) ods. 3, ak vo vypise z prislusneho registra nie je uvedene meno,

priezvisko, adresa trvaleho pobytu a datum narodenia fyzickej osoby, ktora je opravnena konat v mene PO,

4. splnomocnenie PO pre FO na podanie ziadosti o vypis a prevzatie vypisu, pricom plati:

je potrebne predlozit notarom overene pisomne splnomocnenie statutarneho organu uvedeneho vo vypise z registra, v ktorom je PO

splnomocnenie nie je starsie ako 30 dni.

c) v pripade, ak podava ziadost PO, ktora je splnomocnena PO, pre ktoru sa vypis vydava, PO (splnomocnenec) predlozi:

1. doklad (original), ktorym preukazuje FO opravnena konat za splnomocnenu PO svoju totoznost podla bodu podla vyssie uvedeneho pismena a)

2. vypis z prislusneho registra PO (original), na zaklade ktoreho povereny zamestnanec overi udaje potrebne pre spracovanie ziadosti o vypis

3. splnomocnenie statutarneho organu podla vyssie uvedeneho pismena a) ods. 3, ak vo vypise z prislusneho registra nie je uvedene meno,

priezvisko, adresa trvaleho pobytu a datum narodenia fyzickej osoby, ktora je opravnena konat v mene PO.

4. splnomocnenie PO (splnomocnitela) pre PO (splnomocnenca) na podanie ziadosti o vypis a prevzatie vypisu, pricom plati:

je potrebne predlozit notarom overene pisomne splnomocnenie statutarneho organu uvedeneho vo vypise z registra, v ktorom je PO

splnomocnenie nie je starsie ako 30 dni,

5. splnomocnenie splnomocnenej PO pre FO opravnenu konat za splnomocnenu PO na podanie ziadosti o vypis a prevzatie vypisu, pricom plati:

je potrebne predlozit notarom overene pisomne splnomocnenie statutarneho organu uvedeneho vo vypise z registra, v ktorom je PO

splnomocnenie nie je starsie ako 30 dni,

6. vypis z prislusneho registra splnomocnenej PO (vypis z registra, v ktorom je PO zapisana), na zaklade ktoreho povereny zamestnanec overi

opravnenie FO konat za splnomocnenu PO.

Na ucely overenia udajov uvedenych v ziadosti o vypis je potrebne predlozit originaly pozadovanych dokladov.

Zmena vo vydavani vypisov/odpisov registra trestov

Od 01.11.2015 nadobuda ucinnost novela zakona o e-governmente, v sulade s ktorou bol novelizovany aj zakon o registri trestov.

Od uvedeneho datumu nebude mozne vybavit si vypis a odpis registra trestov na prokurature s vynimkou Registra trestov GP SR (pracovisko - Kvetna 13, Bratislava).

V sulade s uvedenou novelou od 01.11.2015 zanika vydavanie vypisov a odpisov registra trestov na prokuraturach a nastava zmena vysky poplatku pri ziadostiach podanych na pracoviskach IOM Slovenskej posty (celkova vyska poplatku na poste bude 3,90,- Eur). V podatelni registra trestov sa uhradza poplatok v nezmenej vyske 4,- Eur.

Informacia

o zmenach od 1. jula 2016 suvisiacich s nadobudnutim ucinnosti Civilneho sporoveho poriadku a Civilneho mimosporoveho poriadku ohladne dlzky procesnej lehoty na podanie dovolania generalneho prokuratora:

- Lehota na podanie dovolania generalneho prokuratora proti rozhodnutiu sudu v sporovom konani, ktore nadobudlo pravoplatnost od 1. jula 2016

je trojmesacna a zacina plynut dnom pravoplatnosti rozhodnutia (§ 461 Civilneho sporoveho poriadku).

- Lehota na podanie dovolania generalneho prokuratora proti rozhodnutiu sudu v mimosporovom konani, ktore nadobudlo pravoplatnost od 1. jula

2016 je jednorocna a zacina plynut dnom pravoplatnosti rozhodnutia (§ 81 Civilneho mimosporoveho poriadku).

- Ak rozhodnutie sudu nadobudlo pravoplatnost pred 1. julom 2016 (za ucinnosti Obcianskeho sudneho poriadku), je lehota na podanie dovolania

generalneho prokuratora (za podmienok stanovenych v § 458 Civilneho sporoveho poriadku) jednorocna a zacina plynut dnom pravoplatnosti

rozhodnutia (§ 470 ods. 3 Civilneho sporoveho poriadku v spojeni s § 243g Obcianskeho sudneho poriadku).

Nove Dokumenty

Oznamenia poskodenym

13.09.2016 Najvyssi sud v trestnej veci proti neznamemu pachatelovi pre obzvlast zavazny zlocin porusovania povinnosti pri sprave cudzieho majetku rozhodol, ze v trestnom konani sa nepripusta ucast poskodenych.

03.08.2016 Najvyssi sud v trestnej veci obvinenej Zuzane S. pre pokracovaci zlocin podvodu rozhodol, ze v trestnom konani sa nepripusta ucast poskodenych.

25.05.2016 Najvyssi sud v trestnej veci obvineneho Branislava Z. pre precin porusovania autorskeho prava rozhodol, ze nepripusta ucast poskodenych v trestnom konani.

27.04.2016 Najvyssi sud v trestnej veci obvineneho Oskara D. pre trestny cin neopravneneho podnikania rozhodol, ze nepripusta ucast poskodenych v trestnom konani.

21.04.2016 Najvyssi sud v trestnej veci obvinenej Karin H. pre trestny cin podvodu rozhodol, ze v trestnom konani ucast poskodenych nepripusta.

24.02.2016 Najvyssi sud v trestnej veci obvineneho Miroslava Z. pre pokracovaci zlocin podvodu rozhodol, ze v trestnom konani ucast poskodenych nepripusta.

22.02.2016 Najvyssi sud v trestnej veci obvineneho Jozefa A. a obvinenej Eriky J. pre pokracovaci zlocin podvodu rozhodol, ze v trestnom konani nepripusta ucast poskodenych.

27.01.2016 Najvyssi sud SR v trestnej veci proti obvinenej Monike M. pre zlocin podvodu rozhodol, ze sa v trestnom konani ucast poskodenych nepripusta

10.12.2015 Najvyssi sud SR v trestnej veci obvineneho Bc. Ladislava C. pre zlocin porusovania ochrany rastlin a zivocichov rozhodol, ze nepripusta ucast poskodenych v trestnom konani.

07.07.2015 Najvyssi sud SR pre pokracovaci zlocin nevyplatenia mzdy a odstupneho rozhodol, ze nepripusta ucast poskodenych v trestnom konani.

02.06.2015 Najvyssi sud SR v trestnej veci obvineneho Ladislava P. pre obzvlast zavazny zlocin podvodu rozhodol, ze nepripusta ucast poskodenych v trestnom konani.

30.07.2014 Najvyssi sud SR v trestnej veci obvineneho Jana V. pre trestny cin podvodu v trestnej veci vedenej na Okresnom riaditelstve Policajneho zboru Vranov nad Toplou, odbore kriminalnej policie, pod CVS: ORP-413/JP-VT-2010 rozhodol, ze nepripusta ucast poskodenych v trestnom konani.

02.06.2014 Najvyssi sud SR v trestnej veci obvineneho Ing. M. N. pre trestny cin nevyplatenia mzdy a odstupneho rozhodol, ze nepripusta ucast poskodenych v trestnom konani.

Spravy

18.04.2016 Generalny prokurator Slovenskej republik trestnej veci obvinenej JUDr. a spol. stihanej pre pokus obzvlast zavazneho zlocinu porusovania povinnosti pri sprave cudzieho majetku podla § 14 ods. 1, § 237 ods. 1, ods. 4 pism. a) Trestneho zakona a ine, evidovanej na Krajskej prokurature v Trnave pod sp. zn. Kv 101/14/2200, na zaklade podla § 364 ods. 1 pism. a) Trestneho poriadku podanych navrhov obvinenych

23.02.2016 Stretnutie generalnych prokuratorov krajin Vysehradskej stvorky V dnoch 17. – 19. februara 2016 sa uskutocnilo uz piate stretnutie generalnych prokuratorov krajin Vysehradskej stvorky. Hostitelom v Kosiciach bol tentoraz generalny prokurator Slovenskej republiky. Pozvanie Jaromira Ciznara prijali najvyssi statny zastupca Ceskej republiky Pavel Zeman, generalny prokurator Madarska Peter Polt a generalny prokurator Polskej republiky Andrzej Seremet s delegaciami.

25.02.2015 VIII. rocnik medzinarodneho sachoveho turnaja Slovenska advokatska komora v spolupraci s partnermi organizuje odborny seminar pri prilezitosti prijatia prveho zakona c. 132/1990 Zb. o advokacii a VIII. rocnik medzinarodneho sachoveho turnaja "ADVOKAT CHESS OPEN BRATISLAVA" Ad honorem JUDr. Juliusa Kozmu 17. a 18. aprila 2015 vo velkej zasadacke SAK, Kolarska 4 v Bratislave

06.03.2014 Generalny prokurator na oficialnej navsteve Madarska Vedenie Generalnej prokuratury Slovenskej republiky sa stretne s kolegami z Madarska.

20.02.2014 Velvyslanec USA na navsteve u generalneho prokuratora SR Velvyslanec USA navstivil generalneho prokuratora SR. Theodore Sedgwick hovoril s Jaromirom Ciznarom najma o boji proti korupcii a o justicnom systeme na Slovensku.

31.01.2014 Zomrel JUDr. Vojtech Bacho Vo veku 78 rokov zomrel ponovembrovy generalny prokurator Slovenskej republiky JUDr. Vojtech Bacho

30.01.2014 JUDr. Ladislav Hamran - viceprezidentom Eurojustu Vo vedeni Eurojustu je Slovak - prokurator GP SR

16.01.2014 Spravne sudnictvo a netrestny dozor prokuratury Generalna prokuratura SR organizuje medzinarodnu konferenciu s nazvom "Spravne sudnictvo a netrestny dozor prokuratury." Konferencia bude v dnoch 27. - 28. 3. 2014 v Krpacove.

15.11.2013 Prokuratorska rada si zvolila noveho predsedu JUDr. J. Purgat novy predseda PR GP SR

29.10.2013 V. rocnik Memorialu Milana Hanzela medzinarodneho turnaja v halovom futbale pre pravnicke profesie bude 17. novembra 2013 (v nedelu) v sportovej hale HANT Arena (Trnavska cesta 29, Bratislava). Pre najmensich bude pripraveny detsky kutik a tradicna sutaz o „Detskeho krala strelcov na rok 2013“.

22.08.2013 Prva zahranicna navsteva vedenia prokuratury smeruje do Ciech Generalny prokurator Jaromir Ciznar na buduci tyzden navstivi na pozvanie najvyssieho statneho zastupcu Ceskej republiky Pavla Zemana. Cielom stretnutia oboch najvyssich predstavitelov je upevnenie a prehlbovanie vzajomnych vztahov a prispeje k spolupraci medzi oboma uradmi. Zobrazit vsetky

Nove Dokumenty

Oznamenia poskodenym

13.09.2016 Najvyssi sud v trestnej veci proti neznamemu pachatelovi pre obzvlast zavazny zlocin porusovania povinnosti pri sprave cudzieho majetku rozhodol, ze v trestnom konani sa nepripusta ucast poskodenych.

03.08.2016 Najvyssi sud v trestnej veci obvinenej Zuzane S. pre pokracovaci zlocin podvodu rozhodol, ze v trestnom konani sa nepripusta ucast poskodenych.

25.05.2016 Najvyssi sud v trestnej veci obvineneho Branislava Z. pre precin porusovania autorskeho prava rozhodol, ze nepripusta ucast poskodenych v trestnom konani.

27.04.2016 Najvyssi sud v trestnej veci obvineneho Oskara D. pre trestny cin neopravneneho podnikania rozhodol, ze nepripusta ucast poskodenych v trestnom konani.

21.04.2016 Najvyssi sud v trestnej veci obvinenej Karin H. pre trestny cin podvodu rozhodol, ze v trestnom konani ucast poskodenych nepripusta.

24.02.2016 Najvyssi sud v trestnej veci obvineneho Miroslava Z. pre pokracovaci zlocin podvodu rozhodol, ze v trestnom konani ucast poskodenych nepripusta.

22.02.2016 Najvyssi sud v trestnej veci obvineneho Jozefa A. a obvinenej Eriky J. pre pokracovaci zlocin podvodu rozhodol, ze v trestnom konani nepripusta ucast poskodenych.

27.01.2016 Najvyssi sud SR v trestnej veci proti obvinenej Monike M. pre zlocin podvodu rozhodol, ze sa v trestnom konani ucast poskodenych nepripusta

10.12.2015 Najvyssi sud SR v trestnej veci obvineneho Bc. Ladislava C. pre zlocin porusovania ochrany rastlin a zivocichov rozhodol, ze nepripusta ucast poskodenych v trestnom konani.

07.07.2015 Najvyssi sud SR pre pokracovaci zlocin nevyplatenia mzdy a odstupneho rozhodol, ze nepripusta ucast poskodenych v trestnom konani.

02.06.2015 Najvyssi sud SR v trestnej veci obvineneho Ladislava P. pre obzvlast zavazny zlocin podvodu rozhodol, ze nepripusta ucast poskodenych v trestnom konani.

30.07.2014 Najvyssi sud SR v trestnej veci obvineneho Jana V. pre trestny cin podvodu v trestnej veci vedenej na Okresnom riaditelstve Policajneho zboru Vranov nad Toplou, odbore kriminalnej policie, pod CVS: ORP-413/JP-VT-2010 rozhodol, ze nepripusta ucast poskodenych v trestnom konani.

02.06.2014 Najvyssi sud SR v trestnej veci obvineneho Ing. M. N. pre trestny cin nevyplatenia mzdy a odstupneho rozhodol, ze nepripusta ucast poskodenych v trestnom konani.

Spravy

18.04.2016 Generalny prokurator Slovenskej republik trestnej veci obvinenej JUDr. a spol. stihanej pre pokus obzvlast zavazneho zlocinu porusovania povinnosti pri sprave cudzieho majetku podla § 14 ods. 1, § 237 ods. 1, ods. 4 pism. a) Trestneho zakona a ine, evidovanej na Krajskej prokurature v Trnave pod sp. zn. Kv 101/14/2200, na zaklade podla § 364 ods. 1 pism. a) Trestneho poriadku podanych navrhov obvinenych

23.02.2016 Stretnutie generalnych prokuratorov krajin Vysehradskej stvorky V dnoch 17. – 19. februara 2016 sa uskutocnilo uz piate stretnutie generalnych prokuratorov krajin Vysehradskej stvorky. Hostitelom v Kosiciach bol tentoraz generalny prokurator Slovenskej republiky. Pozvanie Jaromira Ciznara prijali najvyssi statny zastupca Ceskej republiky Pavel Zeman, generalny prokurator Madarska Peter Polt a generalny prokurator Polskej republiky Andrzej Seremet s delegaciami.

25.02.2015 VIII. rocnik medzinarodneho sachoveho turnaja Slovenska advokatska komora v spolupraci s partnermi organizuje odborny seminar pri prilezitosti prijatia prveho zakona c. 132/1990 Zb. o advokacii a VIII. rocnik medzinarodneho sachoveho turnaja "ADVOKAT CHESS OPEN BRATISLAVA" Ad honorem JUDr. Juliusa Kozmu 17. a 18. aprila 2015 vo velkej zasadacke SAK, Kolarska 4 v Bratislave

06.03.2014 Generalny prokurator na oficialnej navsteve Madarska Vedenie Generalnej prokuratury Slovenskej republiky sa stretne s kolegami z Madarska.

20.02.2014 Velvyslanec USA na navsteve u generalneho prokuratora SR Velvyslanec USA navstivil generalneho prokuratora SR. Theodore Sedgwick hovoril s Jaromirom Ciznarom najma o boji proti korupcii a o justicnom systeme na Slovensku.

31.01.2014 Zomrel JUDr. Vojtech Bacho Vo veku 78 rokov zomrel ponovembrovy generalny prokurator Slovenskej republiky JUDr. Vojtech Bacho

30.01.2014 JUDr. Ladislav Hamran - viceprezidentom Eurojustu Vo vedeni Eurojustu je Slovak - prokurator GP SR

16.01.2014 Spravne sudnictvo a netrestny dozor prokuratury Generalna prokuratura SR organizuje medzinarodnu konferenciu s nazvom "Spravne sudnictvo a netrestny dozor prokuratury." Konferencia bude v dnoch 27. - 28. 3. 2014 v Krpacove.

15.11.2013 Prokuratorska rada si zvolila noveho predsedu JUDr. J. Purgat novy predseda PR GP SR

29.10.2013 V. rocnik Memorialu Milana Hanzela medzinarodneho turnaja v halovom futbale pre pravnicke profesie bude 17. novembra 2013 (v nedelu) v sportovej hale HANT Arena (Trnavska cesta 29, Bratislava). Pre najmensich bude pripraveny detsky kutik a tradicna sutaz o „Detskeho krala strelcov na rok 2013“.

22.08.2013 Prva zahranicna navsteva vedenia prokuratury smeruje do Ciech Generalny prokurator Jaromir Ciznar na buduci tyzden navstivi na pozvanie najvyssieho statneho zastupcu Ceskej republiky Pavla Zemana. Cielom stretnutia oboch najvyssich predstavitelov je upevnenie a prehlbovanie vzajomnych vztahov a prispeje k spolupraci medzi oboma uradmi.